vAzhi thirunAmams

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

namperumal-naciyar-serthisrIranganAchiyAr and  srIranganAthan

azhwar-acharyas-ramanujaAzhwArs and AchAryas

vAzhi thirunAmam is a poem/verse in glorification of perumAL, thAyArs, AzhwArs and AchAryas. Usually it is focussed on the divine form and literary accomplishments of the particular personality who is glorified. Most of these vAzhi thirunAams are compiled by appiLLai. Usually these are recited at the end of the sARRumuRai. Depending on the dhivya dhEsams, specific vAzhi thirunAmams may be recited every day at the end of the sARRumuRai. For example, in AzhwAr thirunagari, nammAzhwAr‘s vAzhi thirunAmams are recited every day. In srIvillipuththUr, ANdAL‘s vAzhi thirunAmam is recited every day.  In srIperumbUthUr, emperumAnAr‘s vAzhi thirunAmams are recited every day. Also, in most dhivya dhEsams, during the thirunakshathram celebrations of AzhwArs and AchAryas, at the end of the sARRumuRai, the particular AzhwAr/AchArya’s vAzhi thirunAmam will be recited. At homes too, we can follow the same practice. In fact, by reciting AzhwAr/AchArya vAzhi thirunAmams during their monthly thirunakshathram days, these can be easily memorized and meditated upon frequently.

Let us see the vAzhi thirunAmams now (this is not a complete list – we will keep updating these).

thirumagaLum maNmagaLum siRakkavanthOn vAzhiyE
seyyavidaiththAymagaLAr sEvippOn vAzhiyE
iruvisumbil vIRRirukkum imaiyavarkOn vAzhiyE
idarkadiyap pARkadalai eythinAn vAzhiyE
aRiya dhayarathan maganAy avathariththAn vAzhiyE
anthariyAmiththuvamum AyinAn vAzhiyE
perukivarum ponninadup pinthuinRAn vAzhiyE
periyaperumAL engaLpirAn adigaL vAzhiyE

திருமகளும் மண்மகளும் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
செய்யவிடைத்தாய்மகளார் சேவிப்போன் வாழியே
இருவிசும்பில்வீற்றிருக்கு மிமையவர்கோன் வாழியே
இடர்கடியப் பாற்கடலை யெய்தினான் வாழியே
அரியதயரதன் மகனாயவதரித்தான் வாழியே
அந்தரியாமித்துவமும் ஆயினான் வாழியே
பெருகிவரும் பொன்னிநடுப் பின்துயின்றான் வாழியே
பெரியபெருமாள் எங்கள் பிரான் அடிகள் வாழியே

pangayappUvil piRantha pAvai nallAL vAzhiyE
panguniyil uththaranAL pArudhiththAL vAzhiyE
mangaiyarkaL thilagamena vantha selvi vAzhiyE
mAlarangar maNimArbai mannumavaL vAzhiyE
engaLezhil sEnaimannarkku ithamuraiththAL vAzhiyE
irupaththaju utporuL mAl iyampumavaL vAzhiyE
sengamalach cheyyarangam chezhikkavanthAL vAzhiyE
sIranga nAyakiyAr thiruvadigaL vAzhiyE

பங்கயப் பூவிற்பிறந்த பாவை நல்லாள் வாழியே
பங்குனியில் உத்தர நாள் பாருதித்தாள் வாழியே
மங்கையர்கள் திலகமென வந்த செல்வி வாழியே
மாலரங்கர் மணிமார்பை மன்னுமவள் வாழியே
எங்களெழில் சேனைமன்னர்க்கு இதமுரைத்தாள் வாழியே
இருபத்தஞ்சு உட்பொருள் மால் இயம்புமவள் வாழியே
செங்கமலச் செய்யரங்கம் செழிக்கவந்தாள் வாழியே
சீரங்க நாயகியார் திருவடிகள் வாழியே

OnguthulAp pUrAdaththudhiththa selvan vAzhiyE
ondodiyAL sUthravathi uRai mArban vAzhiyE
Ingulagil sadagOpaRku ithamuraiththAn vAzhiyE
ezhil pirambin sengOlai Enthumavan vAzhiyE
pAngudan muppaththumUvar paNiyumavan vAzhiyE
pangayaththAL thiruvadiyaip paRRinAn vAzhiyE
thEngupugazh ararangaraiyE sinthai seyvOn vAzhiyE
sEnaiyarkOn sengamalath thiruvadigaL vAzhiyE

ஓங்கு துலாப் பூராடத்துதித்த செல்வன் வாழியே
ஒண்டொடியாள் சூத்ரவதி உறை மார்பன் வாழியே
ஈங்குலகில் சடகோபற்கிதமுரைத்தான் வாழியே
எழிற் பிரம்பின் செங்கோலை ஏந்துமவன் வாழியே
பாங்குடன் முப்பத்துமூவர் பணியுமவன் வாழியே
பங்கயத்தாள் திருவடியைப் பற்றினான் வாழியே
தேங்குபுகழ் அரங்கரையே சிந்தை செய்வோன் வாழியே
சேனையர்கோன் செங்கமலத் திருவடிகள் வாழியே

mEthiniyil vaigAsi visAgaththOn vAzhiyE
vEdhaththaich chenthamizhAl viriththuraiththAn vAzhiyE
AdhiguruvAyp puviyilavathariththOn vAzhiyE
anavaratham sEnaiyarkOn adithOzhuvOn vAzhiyE
nAthanukku nAlAyiram uraiththAn vAzhiyE
nan madhurakavi vaNangum nAvIRan vAzhiyE
mAthavan poRpAdhugaiyAy vaLarntharuLvOn vAzhiyE
magizhmARan satakOpan vaiyagaththil vAzhiyE

மேதினியில் வைகாசி விசாகத்தோன் வாழியே
வேதத்தைச் செந்தமிழால் விரித்துரைத்தான் வாழியே
ஆதிகுருவாய்ப் புவியிலவதரித்தோன் வாழியே
அனவரதம் சேனையர்கோன் அடிதொழுவோன் வாழியே
நாதனுக்கு நாலாயிரம் உரைத்தான் வாழியே
நன்மதுரகவி வணங்கும் நாவீறன் வாழியே
மாதவன்பொற் பாதுகையாய் வளர்ந்தருள்வோன் வாழியே
மகிழ்மாறன் சடகோபன் வையகத்தில் வாழியே

Anithanil anudaththil avathariththAn vAzhiyE
ALavanthArkku upadhEsam aruLivaiththAn vAzhiyE
bAnutheRkiRkaNdavan soRpalavuraiththAn vAzhiyE
parAngusanAr soRpirabandham parinthukaRRAn vAzhiyE
gAnamuRath thALaththil kandisaiththAn vAzhiyE
karunaiyinAl upadhEsak kathiyaLiththAn vAzhiyE
nAnilaththil guruvaraiyai nAttinAn vAzhiyE
nalanthigazhum nAthamuni naRpathangaL vAzhiyE

ஆனி தனில் அனுடத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
ஆளவந்தார்க்க் உபதேசமருளிவைத்தான் வாழியே
பானு தெற்கிற்கண்டவன் சொல் பலவுரைத்தான் வாழியே
பராங்குசனார் சொல்பிரபந்தம் பரிந்து கற்றான் வாழியே
கானமுறத் தாளத்தில் கண்டிசைத்தான் வாழியே
கருணையினால் உபதேசக் கதியளித்தான் வாழியே
நானிலத்தில் குருவரையை நாட்டினான் வாழியே
நலம்திகழும் நாதமுனி நற்பதங்கள் வாழியே

vAlaveyyOnthanai venRa vadivazhagan vAzhiyE
mAl maNakkAl nambi thozhum malarppathaththOn vAzhiyE
sIlamiguNAthamuni sIruraippOn vAzhiyE
chiththiraiyil kArththigainAL siRakkavanthOn vAzhiyE
nAliraNdum aiyaindhum namakkuraiththAn vAzhiyE
nAlettin utporuLai nadaththinAn vAzhiyE
mAlaranga maNavALar vaLamuraippOn vazhiyE
vaiyamuyyak koNdavar thAL vaiyagaththil vAzhiyE

வாலவெய்யோன்தனை வென்ற வடிவழகன் வாழியே
மால் மணக்கால் நம்பிதொழும் மலர்ப்பதத்தோன் வாழியே
சீலமிகு நாதமுனி சீருரைப்போன் வாழியே
சித்திரையில் கார்த்திகை நாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
நாலிரண்டும் ஐயைந்தும் நமக்குரைத்தான் வாழியே
நாலெட்டின் உட்பொருளை நடத்தினான் வாழியே
மால் அரங்க மணவாளர் வளமுரைப்போன் வழியே
வையம் உய்யக்கொண்டவர் தாள் வையகத்தில் வாழியே

dhEsamuyyak koNdavar thAL sennivaippOn vAzhiyE
thennarangar sIraruLaich chErnthiruppOn vAzhiyE
dhAsarathi thirunAmam thazhaikkavanthOn vAzhiyE
thamizhnAtha muniyugappaith thAbiththAn vAzhiyE
nEsamudan Ariyanai niyamiththAn vAzhiyE
nINilaththil pathinmar kalai niRuththinAn vAzhiyE
mAsimagam thanil viLanga vanthuthiththAn vAzhiyE
mAl maNakkal nambi padham vaiyagaththil vAzhiyE

தேசமுய்யக் கொண்டவர் தாள் சென்னிவைப்போன் வாழியே
தென்னரங்கர் சீரருளைச் சேர்ந்திருப்போன் வாழியே
தாசரதி திருநாமம் தழைக்கவந்தோன் வாழியே
தமிழ் நாதமுனியுகப்பைத் தாபித்தான் வாழியே
நேசமுடனாரியனை நியமித்தான் வாழியே
நீள் நிலத்தில் பதின்மர் கலை நிறுத்தினான் வாழியே
மாசிமகம் தனில் விளங்க வந்துதித்தான் வாழியே
மால்மணக்கால் நம்பி பதம் வையகத்தில் வாழியே

machchaNiyum mathiLarangam vAzhviththAn vAzhiyE
maRaiNAngum Oruruvil magizhnthukaRRAn vAzhiyE
pachchaiyitta rAmarpadham pagarumavan vAzhiyE
pAdiyaththOn IdERap pArvaicheydhOn vAzhiyE
kachchinagar mAyaniru kazhalpaNinthOn vAzhiyE
kadaga uththarAdaththuk kAluthiththAn vAzhiyE
achchamaRa manamagizhchchi aNainthittAn vAzhiyE
ALavandhAr thALiNaigaL anavaratham vAzhiyE

மச்சணியும் மதிளரங்கம் வாழ்வித்தான் வாழியே
மறை நான்கும் ஓருருவில் மகிழ்ந்துகற்றான் வாழியே
பச்சையிட்ட ராமர்பதம் பகருமவன் வாழியே
பாடியத்தோன் ஈடேறப் பார்வைசெய்தோன் வாழியே
கச்சி நகர் மாயனிரு கழல் பணிந்தோன் வாழியே
கடக உத்தராடத்துக் காலுதித்தான் வாழியே
அச்சமற மனமகிழ்ச்சி அணைந்திட்டான் வாழியே
ஆளவந்தார் தாளிணைகள் அனவரதம் வாழியே

ambuviyil pathinmarkalai AynthuraippOn vAzhiyE
ALavandhAr thALiNaiyai adainthuynthOn vAzhiyE
umbarthozhum arangkEsarkku ugappudaiyOn vAzhiyE
Onguthanuk kEttaithanil udhiththa pirAn vAzhiyE
vambavizhthAr varadharurai vAzhiseythAn vAzhiyE
mARanErNambikku vAzhvaLiththAn vAzhiyE
emperumAnAr munivarkku ithamuraiththAn vAzhiyE
ezhil periyanambi saraN inithUzhi vAzhiyE

அம்புவியில் பதின்மர்கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
ஆளவந்தார் தாளிணையை அடைந்துய்ந்தோன் வாழியே
உம்பர் தொழும் அரங்கேசர்க்கு உகப்புடையோன் வாழியே
ஓங்கு தனுக் கேட்டைதனில் உதித்த பிரான் வாழியே
வம்பவிழ்தார் வரதருரை வாழி செய்தான் வாழியே
மாறனேர் நம்பிக்கு வாழ்வளித்தான் வாழியே
எம்பெருமானார் முனிவர்க்கு இதமுரைத்தான் வாழியே
எழில் பெரிய நம்பி சரண் இனிதூழி வாழியே

maruvArum thirumalli vAzhavanthOn vAzhiyE
mAsi mirugasIridaththil vanthuthiththAn vAzhiyE
aruLALarudan mozhisol athisayaththOn vAzhiyE
ARumozhi pUthUrarkku aLiththapirAn vAzhiyE
thiruvAlavattamseythu sEvippOn vAzhiyE
dhEvarAsAttagaththaich cheppumavan vAzhiyE
theruLArum ALavanthAr thiruvadiyOn vAzhiyE
thirukkachchi nambi iru thiruvadigaL vAzhiyE

மருவாரும் திருமல்லி வாழவந்தோன் வாழியே
மாசி மிருகசீரிடத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
அருளாளருடன் மொழி சொல் அதிசயத்தோன் வாழியே
ஆறுமொழி பூதூரர்க்களித்தபிரான் வாழியே
திருவாலவட்டம் செய்து சேவிப்போன் வாழியே
தேவராச அட்டகத்தைச் செப்புமவன் வாழியே
தெருளாரும் ஆளவந்தார் திருவடியோன் வாழியே
திருக்கச்சி நம்பி இரு திருவடிகள் வாழியே

aththigiri aruLALar adipaNinthOn vAzhiyE
arutkachchi nambiyurai ARupeRROn vAzhiyE
paththiyudan pAdiyaththaip pagarndhittAn vAzhiyE
pathinmarkalai utporuLaip parinthukaRRAn vAzhiyE
suththamagizhmARanadi thozhudhuynthOn vAzhiyE
thol periyaNambicharaN thOnRinAn vAzhiyE
chiththirayil AthiraiNAL siRakkavanthOn vAzhiyE
sIr perumbUthUr munivan thiruvadigaL vAzhiyE

அத்திகிரி அருளாளர் அடிபணிந்தோன் வாழியே
அருட்கச்சி நம்பியுரை ஆறுபெற்றோன் வாழியே
பத்தியுடன் பாடியத்தைப் பகர்ந்திட்டான் வாழியே
பதின்மர்கலை உட்பொருளைப் பரிந்துகற்றான் வாழியே
சுத்தமகிழ் மாறனடி தொழுதுய்ந்தோன் வாழியே
தொல் பெரிய நம்பி சரண் தோன்றினான் வாழியே
சித்திரையில் ஆதிரை நாள் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
சீர் பெரும்பூதூர் முனிவன் திருவடிகள் வாழியே

endisaiyeN iLaiyAzhvAr ethirAsan vAzhiyE
ezhubaththu nAlvarukkum eNNAnguraiththAn vAzhiyE
paNdai maRaiyaith therintha pAdiyaththOn vAzhiyE
parakAlan adiyiNaiyaip paravumavan vAzhiyE
thaNdamizhnUl nammAzhvAr charaNAnAn vAzhiyE
tharaNiyum viNNulagum thAnudaiyOn vAzhiyE
theNdirai sUzhpUthUr emperumAnAr vAzhiyE
siththiraiyil seyyathiruvAthiraiyOn vAzhiyE

எண்டிசையெண் இளையாழ்வார் எதிராசன் வாழியே
எழுபத்து நால்வருக்கும் எண்ணான்குரைத்தான் வாழியே
பண்டை மறையைத் தெரிந்த பாடியத்தோன் வாழியே
பரகாலன் அடியிணையைப் பரவுமவன் வாழியே
தண்டமிழ் நூல் நம்மாழ்வார் சரணானான் வாழியே
தாரணியும் விண்ணுலகும் தானுடையோன் வாழியே
தெண்டிரை சூழ்பூதூர் எம்பெருமானார் வாழியே
சித்திரையில் செய்யதிருவாதிரையோன் வாழியே

Blessed by mAmunigaL in his Arthi prabandham.

sIrArumethirAsar thiruvadigaL vAzhi
thiruvaraiyil sAththiya senthuvarAdai vAzhi
ErArum seyyavadivu eppozhuthum vAzhi
ilangiya muNNUlvAzhi iNaith thOLgaL vAzhi
sOrAtha thuyyaseyya mukachchOthi vAzhi
thUmuRuval vAzhi thuNaimalarkkaNgaL vAzhi
IrARu thiruNAmam aNintha ezhil vAzhi
inithiruppOdezhil gyAnamuththirai vAzhiyE

சீராருமெதிராசர் திருவடிகள் வாழி
திருவரையிற்சாத்திய செந்துவராடை வாழி
ஏராரும் செய்யவடிவெப்பொழுதும் வாழி
இலங்கிய முன்னூல்வாழி இணைத் தோள்கள் வாழி
சோராத துய்யசெய்ய முகச்சோதி வாழி
தூமுறுவல் வாழி துணை மலர்க் கண்கள் வாழி
ஈராறு திருநாமம் அணிந்த எழில் வாழி
இனிதிருப்போடு எழில் ஞானமுத்திரை வாழியே

aRusamayach chediyathanai adiyaRuththAn vAzhiyE
adarnthu varum kuthiruttigaLai yaRaththuRanthAn vAzhiyE
seRugaliyaich siRithumaRath thIrthuvittAn vAzhiyE
thennarangar selvam muRRum thiruththivaiththAn vAzhiyE
maRaiyathanil poruLanaiththum vAymozhinthAn vAzhiyE
mARanuraiseytha thamizhmaRai vaLarththOn vAzhiyE
aRamigu naRperumbUthUr avathariththAn vAzhiyE
azhagArum ethirAsar adiyiNaigaL vAzhiyE

அறுசமயச் செடியதனை அடியறுத்தான் வாழியே
அடர்ந்து வரும் குதிருட்டிகளை அறத்துறந்தான் வாழியே
செறுகலியைச் சிறிதுமறத் தீர்த்துவிட்டான் வாழியே
தென்னரங்கர் செல்வம் முற்றும் திருத்திவைத்தான் வாழியே
மறை அதனில் பொருளனைத்தும் வாய் மொழிந்தோன் வாழியே
மாறனுரைசெய்த தமிழ்மறை வளர்த்தோன் வாழியே
அறமிகு நற்பெரும்பூதூர் அவதரித்தான் வாழியே
அழகாருமெதிராசர் அடியிணைகள் வாழியே

(thiruNALpAttu – recited on thirunakshathram days)

sankara bAskara yAdhavabAttap pirabAkarar thangaLmadham
sAyvuRa vAthiyar mAykuvarenRu sathumaRai vAzhnthiduNAL
vengali yingini vIRuNamakkilai enRu migaththaLarNAL
mEthinil anchumai ARumenaththuyarvittu viLangiyaNAL
mangaiyarALi parAnkusa munnavar vAzhvu muLaiththiduNAL
manniya thennarangApuri mAmalai maRRum uvanthiduNAL
sengayalvAvigaL sUzh vayalnALum siRantha perumpUthUr
sImAniLaiyAzhvAr vantharuLiyaNAL thiruvathiraiNALE

சங்கர பாற்கர யாதவ பாட்டப் பிரபாகரர் தங்கள்மதம்
சாய்வுற வாதியர் மாய்குவர் என்று சதுமறை வாழ்ந்திடுநாள்
வெங்கலி இங்கினி வீறு நமக்கிலை என்று மிகத் தளர் நாள்
மேதினி நம் சுமை ஆறுமெனத்துயர்விட்டு விளங்கிய நாள்
மங்கையராளி பராங்குச முன்னவர் வாழ்வு முளைத்திடு நாள்
மன்னியதென்னரங்காபுரி மாமலை மற்றும் உவந்திடு நாள்
செங்கயல் வாவிகள் சூழ் வயல் நாளும் சிறந்த பெரும்பூதூர்ச்
சீமானிளையாழ்வார் வந்தருளிய நாள் திருவாதிரை நாளே

sIrArum thiruppathigaL siRakkavanthOn vAzhiyE
thennarangar sIraruLaich chErumavan vAzhiyE
pArArum ethirAsar padhampaNinthOn vAzhiyE
pAdiyaththin utporuLaip pagarumavan vAzhiyE
nArAyaNan samayam nAttinAn vAzhiyE
nAlUrAn thanakku muththi nalkinAn vAzhiyE
ErArum thaiyilaththaththingu vanthAn vAzhiyE
ezhil kUraththAzhvAn than iNaiyadigaL vAzhiyE

சீராரும் திருப்பதிகள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
தென்னரங்கர் சீர் அருளைச் சேருமவன் வாழியே
பாராரும் எதிராசர் பதம் பணிந்தோன் வாழியே
பாடியத்தின் உட்பொருளைப் பகருமவன் வாழியே
நாராயணன் சமயம் நாட்டினான் வாழியே
நாலூரான் தனக்கு முத்தி நல்கினான் வாழியே
ஏராரும் தையில் அத்தத்திங்கு வந்தான் வாழியே
எழில் கூரத்தாழ்வான் தன் இணை அடிகள் வாழியே

aththigiri aruLALar adipaNinthOn vAzhiyE
arutpachchai vAraNaththil avathariththAn vAzhiyE
chiththiraiyil punarpUsam siRakkavanthOn vAzhiyE
sIpAdiyam Idumuthal sIrpeRuvOn vAzhiyE
uththamamAm vAdhUlam uyaravanthOn vAzhiyE
Urthirunthach chIrpAtham UnRinAn vAzhiyE
muththiraiyum sengOlum mudipeRuvOn vAzhiyE
mudhaliyANdAn poRpathangaL UzhithoRum vAzhiyE

அத்திகிரி அருளாளர் அடிபணிந்தோன் வாழியே
அருட்பச்சை வாரணத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
சித்திரையில் புனர்பூசம் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
சீபாடியம் ஈடுமுதல் சீர்பெறுவோன் வாழியே
உத்தமமாம் வாதூலம் உயரவந்தோன் வாழியே
ஊர்திருந்தச் சீர்பாதம் ஊன்றினான் வாழியே
முத்திரையும் செங்கோலும் முடிபெறுவோன் வாழியே
முதலியாண்டான் பொற்பதங்கள் ஊழிதொறும் வாழியே.

enthAthai kUrEsar iNayadiyOn vAzhiyE
ezhil mUngiRkudi viLanga inguvanthOn vAzhiyE
nanthAmal ethirAsar nalam pugazhvOn vAzhiyE
nammathurakavi nilaiyai naNNinAn vAzhiyE
painthAma arangar padham paRRinAn vAzhiyE
panguniyil aththaNAL pArudhiththOn vAzhiyE
anthAdhi nURRettum aruLinAn vAzhiyE
aNi arangaththamuthanAr adiyiNaigaL vAzhiyE

எந்தாதை கூரேசர் இணையடியோன் வாழியே
எழில் மூங்கில்குடி விளங்க இங்கு வந்தோன் வாழியே
நந்தாமல் எதிராசர் நலம்புகழ்வோன் வாழியே
நம் மதுரகவி நிலையை நண்ணினான் வாழியே
பைந்தாம அரங்கர் பதம் பற்றினான் வாழியே
பங்குனியில் அத்தநாள் பாருதித்தோன் வாழியே
அந்தாதி நூற்றெட்டும் அருளினான் வாழியே
அணி அரங்கத்தமுதனார் அடி இணைகள் வாழியே

 • embAr (thai – punarpUsam)

pUvaLarum thirumagaLAr polivuRROn vAzhiyE
poigai muthal pathinmarkalaip poruLuraippOn vAzhiyE
mAvaLarum pUthUrAn malar pathaththOn vAzhiyE
magaraththil punarpUsam vanthuthiththOn vAzhiyE
thEvumepporuLum padaikkath thirunthinAn vAzhiyE
thirumalainambik kadimai seyyumavan vAzhiyE
pAvaiyargaL kalaviyiruL pakalenRAn vAzhiyE
battar thozhum embAr poRpadhamiraNdum vAzhiyE

பூவளரும் திருமகளார் பொலிவுற்றோன் வாழியே
பொய்கை முதல் பதின்மர் கலைப் பொருளுரைப்போன் வாழியே
மாவளரும் பூதூரான் மலர் பதத்தோன் வாழியே
மகரத்தில் புனர்பூசம் வந்துதித்தோன் வாழியே
தேவுமெப்பொருளும் படைக்கத் திருந்தினான் வாழியே
திருமலைநம்பிக் கடிமை செய்யுமவன் வாழியே
பாவையர்கள் கலவியிருள் பகலென்றான் வாழியே
பட்டர்தொழும் எம்பார் பொற்பதமிரண்டும் வாழியே

thennarangar mainthan enach chiRakkavanthOn vAzhiyE
thirunedunthANdagap poruLaich cheppumavan vAzhiyE
annavayal pUthUran adipaNinthOn vAzhiyE
anavaratham embArukku AtcheyvOn vAzhiyE
mannu thirukkUranAr vaLamuraippOn vAzhiyE
vaigAsi anudaththil vanthuthiththOn vAzhiyE
pannukalai nAlvEthap payantherinthOn vAzhiyE
parAsaranAm sIrbattar pArulagil vAzhiyE

தென்னரங்கர் மைந்தன் எனச் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
திருநெடுந்தாண்டகப் பொருளைச் செப்புமவன் வாழியே
அன்னவயல் பூதூரன் அடி பணிந்தோன் வாழியே
அனவரதம் எம்பாருக்கு ஆட்செய்வோன் வாழியே
மன்னுதிருக்கூரனார் வளமுரைப்போன் வாழியே
வைகாசியனுடத்தில் வந்துதித்தோன் வாழியே
பன்னுகலை நால்வேதப் பயன்தெரிந்தோன் வாழியே
பராசரனாம் சீர் பட்டர் பாருலகில் வாழியே

theNdirai sUzh thiruvarangam sezhikkavanthOn vAzhiyE
sImAthavanennum selvanAr vAzhiyE
paNdaimaRaith thamizh pporuLaip pagara vanthOn vAzhiyE
panguniyil uththaranAL pArudhiththAn vAzhiyE
oNdodiyAL kalavithannai ozhiththittAn vAzhiyE
onpathinAyirap poruLai Othumavan vAzhiyE
eNdisaiyum sIr battar iNaiyadiyOn vAzhiyE
ezhilperugum nanjIyar inithUzhi vAzhiyE

தெண்டிரை சூழ் திருவரங்கம் செழிக்க வந்தோன் வாழியே
சீமாதவனென்னும் செல்வனார் வாழியே
பண்டை மறைத் தமிழ்ப் பொருளைப் பகர வந்தோன் வாழியே
பங்குனியில் உத்தரநாள் பாருதித்தான் வாழியே
ஒண்டொடியாள் கலவிதன்னை யொழித்திட்டான் வாழியே
ஒன்பதினாயிரப்பொருளை யோதுமவன் வாழியே
எண்டிசையும் சீர் பட்டர் இணையடியோன் வாழியே
எழில்பெருகும் நஞ்சீயர் இனிதூழி வாழியே

thEmaruvum sengamalath thiruththALgaL vAzhiyE
thiruvaraiyil pattAdai sErmarungum vAzhiyE
thAmamaNi vadamArvum puriNUlum vAzhiyE
thAmaraikkai iNaiyazhagum thadampuyamum vAzhiyE
pAmaruvum thamizhvEdham payil pavaLam vAzhiyE
pAdiyaththin poruL thannaip pagarNAvum vAzhiyE
nAmanuthal mathimugamum thirumudiyum vAzhiyE
nampiLLai vadivazhagum nAdORum vAzhiyE

தேமருவும் செங்கமலத் திருத்தாள்கள் வாழியே
திருவரையில் பட்டாடை சேர்மருங்கும் வாழியே
தாமமணி வடமார்வும் புரிநூலும் வாழியே
தாமரைக் கை இணையழகும் தடம் புயமும் வாழியே
பாமருவும் தமிழ்வேதம் பயில் பவளம் வாழியே
பாடியத்தின் பொருள்தன்னைப் பகர்நாவும் வாழியே
நாமநுதல் மதிமுகமும் திருமுடியும் வாழியே
நம்பிள்ளை வடிவழகும் நாடோறும் வாழியே

kAthaludan nanjIyar kazhalthozhuvOn vAzhiyE
kArththigaik kArththigai udhiththa kalikanRi vAzhiyE
pOthamudan AzhwAr soRporuLuraippOn vAzhiyE
pUthUrAn pAdiyaththaip pugazhumavan vAzhiyE
mAthakavAl evvuyirkkum vAzhvaLiththAn vAzhiyE
mathiLarangar Olakkam vaLarththittAn vAzhiyE
nAthamuni ALavandhAr nalampugazhvOn vAzhiyE
nampiLLai thiruvadigaL nAdORum vAzhiyE

காதலுடன் நஞ்சீயர் கழல்தொழுவோன் வாழியே
கார்த்திகைக் கார்த்திகை யுதித்த கலிகன்றி வாழியே
போதமுடன் ஆழ்வார் சொல் பொருளுரைப்போன் வாழியே
பூதூரான் பாடியத்தைப் புகழுமவன் வாழியே
மாதகவா லெவ்வுயிர்க்கும் வாழ்வளித்தான் வாழியே
மதிளரங்கர் ஓலக்கம் வளர்த்திட்டான் வாழியே
நாதமுனி ஆளவந்தார் நலம்புகழ்வோன் வாழியே
நம்பிள்ளை திருவடிகள் நாடோறும் வாழியே

Anithanil sOthiNannAL avathariththAn vAzhiyE
AzhwArgaL kalaipporuLai AynthuraippOn vAzhiyE
thAnugantha nampiLLai thALthozhuvOn vAzhiyE
satakOpan thamizhkkIdu sARRinAn vAzhiyE
nAnilaththil pAdiyaththai nadaththinAn vAzhiyE
nalla ulagAriyanai namakkaLiththAn vAzhiyE
InamaRa emaiyALum iRaivanAr vAzhiyE
engaL vadavIthippiLLai iNaiyadigaL vAzhiyE

ஆனிதனிற் சோதிநன்னா ளவதரித்தான் வாழியே
ஆழ்வார்கள் கலைப்பொருளை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
தானுகந்த நம்பிள்ளை தாள்தொழுவோன் வாழியே
சடகோபன் தமிழ்க்கீடு சாற்றினான் வாழியே
நானிலத்தில் பாடியத்தை நடத்தினான் வாழியே
நல்லவுலகாரியனை நமக்களித்தான் வாழியே
ஈனமற எமையாளும் இறைவனார் வாழியே
எங்கள் வடவீதிப்பிள்ளை இணையடிகள் வாழியே

aththigiri yaruLALa ranumathiyOn vAzhiyE
aippasiyil thiruvONaththu avathariththAn vAzhiyE
muththiNeRi maRaiththamizhAl mozhintharuLvOn vAzhiyE
mUthariya maNavALan munputhiththAn vAzhiyE
niththiyam nampiLLaipadham nenjilvaippOn vAzhiyE
nILvasanapUdaNaththAl niyamiththAn vAzhiyE
uththamamAm mudumbaiNagar udhiththavaLLal vAzhiyE
ulagAriyan padhangaL UzhithoRum vAzhiyE

அத்திகிரி அருளாளர் அனுமதியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருவோணத்தவதரித்தான் வாழியே
முத்திநெறி மறைத்தமிழால் மொழிந்தருள்வோன் வாழியே
மூதரிய மணவாளன் முன்புதித்தான் வாழியே
நித்தியம் நம்பிள்ளைபதம் நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே
நீள் வசன பூடணத்தில் நியமித்தான் வாழியே
உத்தமமாம் முடும்பை நகர் உதித்தவள்ளல் வாழியே
உலகாரியன் பதங்கள் ஊழிதொறும் வாழியே

santhathamum AzhwArgaL thamizh vaLarththOn vAzhiyE
thAraNiyil siRuNallUr thAnUdaiyOn vAzhiyE
enthai ulagAriyanai iRainjumavan vAzhiyE
ilaguthulA vAthiraiyil ingudhiththOn vAzhiyE
intha ulagaththOrkku ithamuraiththOn vAzhiyE
ezhil vasana pUdaNaththukku inimaiseythAn vAzhiyE
kunthinagar sinthaikoNda selvanAr vAzhiyE
kUrakulOththamadhAsar kuraikuzhalgaL vAzhiyE

சந்ததமும் ஆழ்வார்கள் தமிழ் வளர்த்தோன் வாழியே
தாரணியில் சிறுநல்லூர் தானுடையோன் வாழியே
எந்தை உலகாரியனை இறைஞ்சுமவன் வாழியே
இலகு துலா ஆதிரையில் இங்குதித்தோன் வாழியே
இந்த உலகோர்க்கு இதமுரைத்தோன் வாழியே
எழில் வசன பூடணத்துக்கு இனிமைசெய்தான் வாழியே
குந்தி நகர் சிந்தை கொண்ட செல்வனார் வாழியே
கூரகுலோத்தமதாசர் குரைகழல்கள் வாழியே

vaiyagameN satakOpan maRaivaLarththOn vAzhiyE
vaikAsi visAkaththil vanthuthiththAn vAzhiyE
aiyan aruNmAri kalai AynthuraippOn vAzhiyE
azhagArum ethirAsar adipaNivOn vAzhiyE
thuyyavulagAriyan than thuNaippadhaththOn vAzhiyE
thol kurukApuri athanaith thulakkinAn vAzhiyE
theyvanagar kunthi thannil siRakkavanthOn vAzhiyE
thiruvAymozhippiLLai thiruvadigaL vAzhiyE

வையகமெண் சடகோபன் மறைவளர்த்தோன் வாழியே
வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
ஐயன் அருண்மாரி கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
அழகாரும் எதிராசர் அடிபணிவோன் வாழியே
துய்யவுலகாரியன் தன் துணைப்பதத்தோன் வாழியே
தொல் குருகாபுரி அதனைத் துலக்கினான் வாழியே
தெய்வநகர் குந்தி தன்னில் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
திருவாய்மொழிப்பிள்ளை திருவடிகள் வாழியே

ippuviyil arangEsarkku IdaLiththAn vAzhiyE
ezhil thiruvAymozhippiLLai iNaiyadiyOn vAzhiyE
aippasiyil thirumUlaththu avathariththAn vAzhiyE
aravarasap perunjOthi ananthanenRum vAzhiyE
eppuviyum srIsailam EththavanthOn vAzhiyE
ErArum ethirAsar enavudhiththAn vAzhiyE
muppurinUl maNivadamum mukkOl thariththAn vAzhiyE
mUthariya maNavALamAmunivan vAzhiyE

இப்புவியில் அரங்கேசர்க்கு ஈடளித்தான் வாழியே
எழில் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை இணையடியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருமூலத்தவதரித்தான் வாழியே
அரவரசப்பெருஞ்சோதி அனந்தனென்றும் வாழியே
எப்புவியும் ஸ்ரீசைலம் ஏத்தவந்தோன் வாழியே
ஏராரு மெதிராச ரெனவுதித்தான் வாழியே
முப்புரிநூல் மணிவடமும் முக்கோல்தரித்தான் வாழியே
மூதரிய மணவாளமாமுனிவன் வாழியே

(thiruNALpAttu – recited on thirunakshathram days)
senthamizh vEdhiyar sinthaitheLinthu siRanthu magizhnthidu nAL
sIrulagAriyar seytharuL naRkalai thEsupolinthidu nAL
manthamathippuvi mAnidar thangaLai vAniluyarththidu nAL
mAsaRu gAniyar sEr ethirAsar tham vAzhvu muLaiththidu nAL
kanthamalarp pozhil sUzh kurukAthipan kalaigaL viLangidu nAL
kAramar mEni arangaNagarkiRai kaNgaL kaLiththidu nAL
anthamil sIr maNavALamunip paran avathAramseythidu nAL
azhagu thigazhnthidum aippasiyil thirumUlam athenu nALE

செந்தமிழ்வேதியர் சிந்தைதெளிந்து சிறந்து மகிழ்ந்திடு நாள்
சீருலகாரியர் செய்தருள் நற்கலை தேசுபொலிந்திடு நாள்
மந்த மதிப் புவி மானிடர் தங்களை வானிலுயர்த்திடு நாள்
மாசறு ஞானியர் சேர் எதிராசர் தம் வாழ்வு முளைத்திடு நாள்
கந்த மலர்ப் பொழில் சூழ் குருகாதிபன் கலைகள் விளங்கிடு நாள்
காரமர் மேனி அரங்க நகர்க்கிறை கண்கள் களித்திடு நாள்
அந்தமில் சீர் மணவாளமுனிப் பரன் அவதாரம் செய்திடு நாள்
அழகு திகழ்ந்திடும் ஐப்பசியில் திருமூலமதெனு நாளே

thiruviruntha malarththALgaL vAzhiyE
siRantha senthuvarAdaiyum vAzhiyE
tharuvirunthakai mukkOlum vAzhiyE
thadambuyaththinil sangAzhi vAzhiyE
maruvu koNdal maNavALa yOgiyai
vAzhthi vAzhntharuL vAymalar vAzhiyE
karuNai mEvum irAmanusa muni
kanaka mauli kalanthUzhi vAzhiyE

திருவிருந்த மலர்த்தாள்கள் வாழியே
சிறந்த செந்துவராடையும் வாழியே
தருவிருந்தகை முக்கோலும் வாழியே
தடம்புயத்தினில் சங்காழி வாழியே
மருவு கொண்டல் மணவாள யோகியை
வாழ்தி வாழ்ந்தருள் வாய்மலர் வாழியே
கருணை மேவும் இராமனுச முனி
கனக மௌலி கலந்தூழி வாழியே

adiyen sarathy ramanuja dasan
adiyen venkatesh ramanuja dasan

archived in https://guruparamparai.wordpress.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education portal – http://pillai.koyil.org

4 thoughts on “vAzhi thirunAmams

 1. Pingback: ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம் – ப்ரமாணத் திரட்டு | srIvaishNava granthams in thamizh

 2. Pingback: praNathArthihara guru (appiLLai) | srIvaishNava guruparamparai

 3. Narasimhan Rajagopal

  Swamy,
  In many nithyanusandhana books vazhi thirunamams of Azhwars and Acharyas are present but it is not mentioned who wrote(authored them). Adiyen came to know that Appilai wrote vazhi thirunamams of Azhwars. But who authored for acharyas? Their immediate shisyas or later Acharyas like Appilai?

  Adiyen Ramanuja Dasan

  Reply
  1. sarathyt Post author

   mostly, for AchAryas, their immediate sishyas would have written the vAzhi thirunAmams and thaniyans. Exceptions are there – for example, we are reciting emperumAnAr vAzhi thirunAmam (sIrArum ethirAsan thiruvadigaL vAzhi) which is written by mAmunigaL as part of Arthi prabandham.
   adiyen ramanuja dasan

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s